RADNI PROZOR I PROSTOR, VARIJABLE I FUNKCIJE

 

Rad u Matlab-u odvija se putem radnog prozora, a unutar radnog prostora. Radni prozor služi za unos naredbi, te ispis rezultata i najvažniji je (a do verzije 5 i jedini) dio korisničkog sučelja. Radni, pak, prostor zamišljamo kao dio radne memorije dodijeljen Matlabu prilikom pokretanja, koji sadrži korisnikove varijable. Mogli bi reći da se kroz radni prozor "gleda" u radni prostor. 

Varijable i funkcije osnovni su elementi Matlab-a, pri čemu se varijable dijele na korisničke i ugrađene (interne) (npr. pi = p, ili i za imaginarnu jedinicu). Slično se dijele i funkcije na vanjske i ugrađene, pri čemu su prve programi pisani u Matlab-u (bez obzira da li su ih pisali korisnici ili su došli s Matlabom), a druge su dio samog Matlaba pisane u C-u, pri čemu izvorni kod nije dostupan. S korisničke strane, među njima nema razlike. Funkcije rade nad varijablama koje se trenutno nalaze u radnom prostoru ili kreiraju nove varijable. Po izvršenju funkcije sve varijable ostaju u radnom prostoru (za razliku od izvršavanja fortranskih i sličnih programa) i može ih se pregledati, crtati, te dalje koristiti. Detaljnije o funkcijama (tj. skriptama i funkcijama u užem smislu), te interakciji s radnim prostorom bit će više rečeno kasnije. 

Osnovne naredbe za upravljanje radnim prostorom su: