PRIMJERI IZ MATLABA

 

1. KELVINOVI VALOVI

 

Animacija vala koji se širi duž obale, koja se proteže duž x-osi; prikazane su oscilacije morske razine te struje koje se javljaju u moru.

Matlab program: kelvin.m

U programu je moguće mijenjati dubinu bazena te valnu duljinu.


2. TERMOHALINA SVOJSTVA, GEOSTROFIČKE STRUJE

 

Prikazani su hidrografski podaci prikupljeni u okviru MEDALPEX projekta. Tijekom dva krstarenja (16-25. ožujak te 5-16. svibanj 1982.) obavljena su mjerenja na 43 postaje, na standardnim dubinama 0, 5, 10,..., 60 metara.

Na slikama je prikazan plan postaja po dubinama (dubine.jpg), vertikalni profili temperature i saliniteta u 3. mjesecu (vert_profil.jpg) te horizontalna razdioba temperature (temp3_30.jpg), saliniteta (sal3_30.jpg) i gustoće (ro3_30.jpg) na dubini 30 m. Također je prikazan geopotencijal (dinamička topografija) površine u odnosu na 30 decibarsku (priblizno 30-metarsku) plohu (geop3_30.jpg). Razdioba geopotencijala odredjuje geostrofičke struje. Tako prikazani geopotencijal pokazuje relativne struje na površini u odnosu na 30 decibarsku plohu; strujnice slijede izolinije geopotencijala, a smjer strujanja je određen tako da se veće vrijednosti geopotencijala nalaze s desne strane.

 

Matlab program: medalp.m s 11 pripadajućih potprograma (medalp.zip)

Ulazni podaci: medalp_data.mat odnosno medalp_asci.dat

U programu se odabire

3. TOPOGRAFSKI VALOVI

 

Dani su primjeri za topografske valove generirane u bazenu s ravnom obalom i eksponencijalnim porastom dubine, te u bazenu kružnog oblika i dnom oblika rotacijskog paraboloida.

Na slikama su prikazane topografije dna, disperzivne relacije, te strujne funkcije za transport u početnom času. Parametri modela su odabrani tako da simuliraju situaciju u Jadranu (Beg i Orlić, 1990: Topografski Rossbyevi valovi u Jadranu. Geofizika, 7, 107-120).

 

3a.  Eksponencijalni porast dubine

 

Slike:

Animacije:

Obala se nalazi uzduž vertikalne osi, a horizontalna os je usmjerena od obale. Lijepo se vidi kako poremećaj putuje (na sjevernoj hemisferi) ostavljajući obalu s desne strane.

Matlab program: topo_edno.m te potprogrami: sub_nultocka.m, fja.m

U programu se mogu mijenjati fizički parametri bazena i odabirati razni modovi valnog gibanja.

 

3b. Parabolički oblik dna

 

Slike:

Animacije:

Vidi se kako strujni sustav rotira (na sjevernoj hemisferi) u smjeru obrnuto od kazaljke na satu.

Matlab programtopo_pdno.m

U programu se odabire mod, tj. broj čvornih dijametara i broj čvornih kružnica.