BAROTROPNOST I BAROKLINOST

 

Barotropnost predstavlja stanje mora kod kojega su plohe jednake gustoće (izopikne) paralelne s plohama jednakog tlaka (izobare). Stoga nagib izopikna ovisi isključivo o nagibu površine mora, dok strujanje koje nastaje zbog djelovanja horizontalnog gradijenta tlaka nazivamo barotropnim. Barotropno strujanje je konstantno u cijelom stupcu mora u kojemu je sačuvana barotropnost. Ovakvo strujanje je svojstveno vertikalno homogenim morima, ili u pojedinim homogenim slojevima, što je najčešće posljedica procesa vertikalne konvekcije i miješanja vodenih masa u hladnijem dijelu godine.

Suprotno tome, baroklinost predstavlja stanje mora kod kojega plohe jednake gustoće presijecaju plohe jednakog tlaka. Ovakva situacija je uobičajena u stratificiranim morima, te se pri takvim situacijama strujanje mijenja s dubinom. Ovakvo strujanje nazivamo baroklinim, a javlja se zbog gradijenta tlaka mora nastalog zbog prostornih promjena gustoće mora na izobaričkim plohama. Upravo zbog toga baroklinu struju je u područjima otvorenog mora moguće odrediti pomoću klasične metode dinamičkog računa, a tako određene struje nazivaju se geostrofičkim strujama.

U prirodi se najčešće javljaju obje struje istovremeno, te se općenito svako strujanje može rastaviti na barotropnu i baroklinu komponentu. Baroklinu komponentu je moguće odrediti pomoću geostrofičke aproksimacije, dok se barotropna komponenta određuje pomoću mjerenja ili pomoću određenih aproksimacija (npr. sačuvanja mase na pojedinom profilu uzorkovanja).

 

Shematski prikaz barotropnih i baroklinih uvjeta u moru.

 

Shematski prikaz rastavljanja struja na komponente.

 

Vezane stranice projekta