ŠTO UZROKUJE POJAVLJIVANJE IZUZETNO VISOKIH RAZINA MORA?

 

Bilo kakva promjena razine mora, kako u vremenu tako i u prostoru, može se sagledati kroz karakteristike promjena triju osnovnih komponenata:

  1. plimnih oscilacija
  2. meteorološki uzrokovanih promjena razine mora, te
  3. promjena na sezonskoj i višegodišnjoj vremenskoj ljestvici.

Plimne oscilacije (morske mijene) su posljedica gravitacijskog privlačenja zemaljskih vodenih masa od strane Sunca i Mjeseca, te centrifugalne sile koja se javlja uslijed revolucije Zemlje. Gravitacijsko djelovanje ima periodički karakter, s najjače izraženim poludnevnim i dnevnim komponentama. Djelovanjem plimotvorne sile morska razina periodički oscilira, a epizode rasta odnosno pada razine mora definiramo kao morske dobi.

 

Meteorološki uzrokovana kolebanja razine mora uključuju sve neperiodičke i kvaziperiodičke promjene razine mora koje nisu uzrokovane plimotvornom silom, već su uzrokovane procesima na granici atmosfera-more. Ova skupina čimbenika obuhvaća vremensku ljestvicu od nekoliko minuta (slobodne oscilacije manjih zaljeva i luka) do više desetaka dana (utjecaj planetarnih atmosferskih valova). Glavni uzročnici su tlak zraka i vjetar, no drugi procesi (oborine, evaporacija, itd.) mogu bitno doprinositi promjenama razine mora na ovoj vremenskoj ljestvici.


Meteorološki utjecaj na kolebanje razine mora je dvojak: (1) prisilne oscilacije - uspori su posljedica stalnog djelovanja određene sile na površinu mora, prvenstveno vjetra i tlaka zraka, a odvijaju se najčešće na vremenskoj ljestvici sinoptičkih i planetarnih poremećaja tj. na periodima većim od jednog dana, te (2) slobodne oscilacije - seši koji predstavljaju odgovor mora na brze promjene meteoroloških parametara, odnosno nastaju zbog tromosti sustava koji teži povratku u ravnotežni položaj iz kojeg je pobuđen pomoću djelovanja sile na morsku površinu. Vremensko-prostorne karakteristike seša su određene topografskim svojstvima bazena u kojemu su se pojavili.

 

Dinamički procesi u moru mogu također djelovati na promjene razine mora. Tako se prilikom procesa poniranja mora (downwelling-a) povisuje razina mora, dok se kod uviranja mora (upwelling-a) morska razina snižuje. Ova dva procesa javljaju se kako u obalnim područjima tako i na otvorenom moru, u sklopu ciklonalnih i anticiklonalnih sustava i manjih ćelija. Dinamički utjecaj na morsku razinu očituje se i pri pojavi različitih valova dugog perioda u moru (Rossbyjevi valovi, težinsko-inercijalni valovi) te topografskih valova koji nastaju uz obalu ili druge topografske oblike na dnu mora.

 

Promjene razine mora na sezonskoj vremenskoj skali posljedica su sezonskog djelovanja meteoroloških parametara (tlaka zraka, vjetra) na morsku površinu, kao i sezonskog hoda bilance vode (evaporacija, precipitacija, riječni dotoci) na površini mora. U područjima stvaranja sezonske termokline (piknokline) promjene razine mora mogu nastati kao posljedica termalnog širenja vodenog stupca (tzv. sterički efekt), koji se javlja zbog promjene gustoće površinskog sloja uzrokovane promjenama temperature. Na višegodišnjoj ljestvici promjene razine mora su posljedica promjena režima na granici atmosfera-more odnosno bilance vode i topline na površini mora, klimatskih promjena u dinamici i sastavu vodenih masa, te geološko-tektonskih promjena odnosno vertikalnih pomaka tla.

 

   Kako se mjeri razina mora