VALOVI PLITKOG MORA

 

Valovi plitkog mora su valovi koji se šire u moru mnogo plićem od njihove valne duljine. Oni su nedisperzivni, te je brzina njihovog širenja definirana relacijom

 

 

gdje je h dubina mora, a g je ubrzanje sile teže. Prema tome, brzina valova je ovisna o dubini mora, odnosno valovi plitkog mora se brže šire u dubokom moru.

Strujanje kod valova plitkog mora se odvija u horizontalnoj ravnini, s iznosom brzine struje u danim relacijom

 

 

gdje je ζ denivelacija morske površine koja je funkcija vremena t. Ovakav odnos slijedi iz jednadžbi plitkog fluida. Stoga su polje brzine i polje denivelacija u fazi, što je karakteristika progresivnih valova u moru. Predstavnici ovakvih valova su plimne oscilacije i tsunamiji. U slučaju superpozicije dvaju valova istih amplituda ali suprotnih smjerova gibanja, rezultat je pojava stojnih valova u moru. Primjer stojnih valova određenih topografijom bazena su slobodne oscilacije - seši.

 

Vezane stranice projekta