SEŠI U JADRANU

 

Slobodne oscilacije - seši u Jadranskom moru mogu se javiti u lukama, manjim zaljevima i kanalima, dijelovima Jadrana te naposljetku u cijelom Jadranu.

Osnovni jadranski seš predstavlja zaljevski seš s čvornom linijom u Otrantskim vratima. Period seša jest 21 sat, a amplituda raste od južnog Jadrana prema sjevernom. U sjevernom Jadranu zbog topografskih karakteristika tog područja (plitak i zatvoren šelf) amplituda ovom seša može biti viša od 50 cm. Stoga, uz izražene plimne oscilacije i uspore, on predstavlja bitan čimbenik koji pridonosi plavljenju obalnih područja u sjevernom Jadranu, naročito grada Venecije. Najčešće se javlja nakon dugotrajnog puhanja juga koje potisne more prema zatvorenom kraju Jadrana, te naglim prestankom puhanja juga ili skretanjem na lebić (jugozapadnjak), tramontanu (sjeverozapadnjak) ili buru (sjeveroistočnjak), kad narušena ravnoteža pokušava povratiti sustav u ravnotežno stanje. Zavisno od prostorno-vremenskih karakteristika puhanja juga, odnosno da li puše nad cijelim Jadranom ili samo nad nekim njegovim dijelom, osim osnovnog jadranskog seša javlja se i prvi sljedeći mod slobodnih oscilacija s nodalnom linijom na Palagruškom pragu i Otrantskim vratima te periodom osciliranja od oko 11 sati.

 

Meteorološki uzrokovano kolebanje razina mora (bez plimnih oscilacija) mjereno na mareografskim postajama na istočnoj obali Jadrana u prosincu 1997. Uočljiv je osnovni jadranski seš perioda od 21 h, amplitude od 10 cm u Dubrovniku do 50 cm u Trstu.

 

Osim u Jadranskom moru gledanom kao cjelina, zbog topografije dna javljaju se i slobodne oscilacije u sjevernom i srednjem Jadranu s periodima 8.2 i 6 sati. Seši se također javljaju i u manjim poluzatvorenim bazenima kao npr. u akvatoriju srednjedalmatinskih otoka (period 4 sata), Riječkom zaljevu (period 2 sata), Kaštelanskom zaljevu (period 1 sat), a i u pojedinim manjim zaljevima i lukama (luka Ploče - 30 min, Zaljev Vela luka - 15 minuta, luka Split - 7 minuta, luka Zadar - 4 minute). Amplitude pojedinih seša mogu iznositi više desetaka centimetara, te mogu uzrokovati poplavljivanje manjih područja te morske struje koje mogu ometati manevriranje brodova i brodica prilikom uplovljavanja ili isplovljavanja iz luka i lučica.

 

Pojava seša luke Ploče, perioda 30 minuta, zabilježena na mareografu u Pločama dana 27. lipnja 2003. godine. Slika prikazuje periode manje od 2 sata, dok su niskofrekventne oscilacije uklonjene pomoću odgovarajućeg filtra.

 

Prostorna razdioba relativnih amplituda osnovnog seša splitske luke, perioda oko 7 minuta, dobivena pomoću numeričkog modela.

 

Vezane stranice projekta