STRUJE U JADRANU

 

Sustav površinskih struja u Jadranu posljedica je razdiobe termohalinih svojstava. Uz istočnu obalu Jadrana javlja se ulazna (NW) struja koja transportira slanu levantinsku vodu u Jadran, dok se uz zapadnu obalu Jadrana odvija istjecanje manje slane vode iz Jadrana. Gradijentske struje su osnovni uzrok opće ciklonalne cirkulacije, pri čemu je ulazna struja zimi više izražena uz istočnu, a izlazna struja ljeti uz zapadnu obalu Jadrana. Takav sezonski ritam je uglavnom pod utjecajem gradijentskih struja, ali i sezonskih promjena vjetra. Ljeti prevladava NW vjetar (maestral) koji pojačava izlazni tok morske vode u površinskom sloju, dok zimi na strujanje utječe SE vjetar (jugo), koji pojačava ulazni tok morske vode.

Osim opće ciklonalne cirkulacije, u Jadanu se javlja nekoliko vrtloga, od kojih je najizraženiji južnojadranski ciklonalni vrtlog. Osim toga, vrtložna strujanja se javljaju i oko drugih topografskih oblika kao što je Jabučka kotlina, a u sjevernom Jadranu karakteristično je vjetrom (bura) uzrokovano ciklonalno strujanje u kojem se formira sjevernojadranska voda visoke gustoće.

U intermedijarnim i dubokim slojevima Jadrana strujanje je pod utjecajem termohalinih gradijenata. Tako se uz istočnu obalu odvija ulazak levantinske vode visokog saliniteta, dok se u pridnenim slojevima Otrantskog tjesnaca javlja izlazno strujanje južnojadranske vode. Također, nakon nastanka u sjevernom Jadranu, gusta sjevernojadranska voda istječe prema srednjem i južnom Jadranu u pridnenom sloju, brzinom do 20 cm/s, miješajući se te mijenjajući termohalina svojstva srednjeg i južnog Jadrana.

 

Shema opće cirkulacije u Jadranu.

 

Sezonske razdiobe površinskog strujanja u Jadranu.

 

Vezane stranice projekta